СТАТУТ (нова редакція)

Установочные и нормативно-правовые документы

                                Додаток

                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                            ___________№_________

                                                                                                                                                                                

СТАТУТ 

«КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСЛА-САДОК №21 «ВЕСЕЛКА»

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(нова редакція) 

м. Маріуполь

2017


Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Ясла-садок №21 «Веселка» управління освіти Маріупольської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2010 №6/2-162.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.«КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСЛА-САДОК №21 «ВЕСЕЛКА» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (надалі – Заклад) є комунальним закладом дошкільного виховання та навчання дітей віком від 2 місяців до 6(7) років, в складі якого створюються групи загального розвитку та компенсуючого типу – спеціальні. Для дітей, що потребують корекції мови, створюється логопедичний пункт (пункти).

1.2. Найменування Закладу:

                1.2.1. повне:

                - українською мовою – «Комунальний дошкільний навчальний заклад КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «Ясла-садок №21 «ВЕСЕЛКА» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

                - російською мовою – «Коммунальное дошкольное учебное учреждение КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА «Ясли-сад №21 «РАДУГА» МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»;

                1.2.2. скорочене:

                - українською мовою – ДНЗ «Ясла-садок №21 «ВЕСЕЛКА»;

                - російською мовою – ДУУ «Ясли-сад №21 «РАДУГА».

1.3.Юридична адреса Закладу: 87514 Донецька обл., м. Маріуполь,  вул. Гранітна, 118-а.

1.4.Заклад підпорядковується департаменту освіти Маріупольської міської ради – головному розпоряднику коштів міського бюджету.

1.5.Заклад є неприбутковою установою. Суб’єктом права власності    є територіальна громада в особі Маріупольської міської ради (надалі – Власник). Власник Закладу здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні приміщення з обладнанням  та матеріалами, організує їх ремонт та господарське обслуговування відповідно до законодавства.

1.6.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Основами законодавства України про охорону здоровя, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165, Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2010 №6/2-162, даним Статутом.

1.7. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян   на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді   та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дітей, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційної-розвивальною роботою.

1.8.Діяльність Закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9.Заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.

1.10.Заклад є юридичною особою, має печатку й штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.11.Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством    та державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог  до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12.Права та обов’язки працівників Закладу визначаються його Статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними актами.

1.13.Взаємовідносини Закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2.      КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1.Заклад розрахований на 260 місць.

                2.2.Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.В Закладі функціонують групи загального розвитку та компенсуючого типу – спеціальні для дітей з порушеннями зору, безпосередня кількість яких щорічно встановлюється мережею груп на поточний навчальний рік.

2.4.В Закладі функціонує логопедичний пункт (пункти) для дітей               з порушеннями мови, безпосередня кількість яких щорічно встановлюється мережею груп на поточний навчальний рік. Логопедичний пункт діє на підставі Положення, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2010 №6/2-162.

2.5.Заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

                2.6.Наповнюваність груп дітьми встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства, в залежності від типу та вікової категорії дітей.

                2.7.Прийом дітей до Закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтва про народження;

- висновку міської психолого-медико-педагогічної консультації    та направлення департаменту освіти міської ради (для дітей спеціальних груп       та дітей, які направлені для зарахування до логопедичного пункту);

- медичної довідки встановленої форми про стан здоров’я дитини;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

2.8.Під час прийому дитини до Закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.9.За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,        а також у літній оздоровчий період (до 75 днів).

2.10.Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами,  які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.11.Про відрахування дитини адміністрація письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, не пізніш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

2.12.Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку,  які не відвідують дошкільні заклади, та надання консультаційної допомоги сім’ям.

2.13.Діти, які перебувають у Закладі короткочасно чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому Закладі.

 

 

3.      РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

                3.1.Режим роботи Закладу встановлює його Власник за погодженням        з департаментом освіти та управлінням охорони здоров’я міської ради.

                3.2.Заклад працює з п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

                3.3.Щоденний графік роботи Закладу:

- початок – о 7.00 годині,

- закінчення – о 19.00 годині.

                3.4.Щоденний графік роботи груп на навчальний рік встановлюється Закладом за погодженням з департаментом освіти міської ради та профспілковою організацією установи.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  В ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня поточного року  і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі щорічно проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який складається на навчальний рік та на період оздоровлення дітей.

4.3.План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується керівником Закладу і погоджується з департаментом освіти міської ради. План роботи Закладу на оздоровчий період погоджується               з санітарно-епідеміологічною службою.   

4.4.В Закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

4.5.Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

4.6. В навчально-виховний процес для дітей, які потребують корекції мови, включаються обов’язкові заняття в логопедичному пункті.

4.7. В Закладі можуть використовуватись інші навчальні та корекційні програми, в залежності від категорії вихованців та специфічних особливостей навчально-виховного процесу. 

4.8.Заклад встановлює зв’язок із загальноосвітньою школою №53, підтримує постійний контакт з метою забезпечення послідовності в навчально-виховному процесі.

4.9.Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, логіко-математичний, громадянське-правовий.


5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДІ

5.1.Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей з дотриманням набору натуральних продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України в межах грошової норми, затвердженої Власником.

5.2.В Закладі встановлено триразове харчування дітей.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача Закладу.


6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДІ

6.1.Медичне обслуговування дітей в Закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу.

6.2.Медичне обслуговування дітей в Закладі передбачає:

- проведення медичних оглядів при прийомі дітей та огляд на педікульоз та коросту;

- надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі наявності показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;

- складання плану профілактичних щеплень та своєчасного направлення до центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем мешкання для отримання щеплень та проведення поглибленого медичного огляду;

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної допомоги;

- контроль за організацією фізичного виховання, загартуванням;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил;

- здійснення контролю за організацією харчування;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти-епідемічного режимів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків   або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

6.3.Заклад надає приміщення та забезпечує умови для проведення лікувально-профілактичних заходів, роботи медичного персоналу    та логопедичного пункту (пунктів).

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники   та помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди    її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

                7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатися до відповідних органів департаменту освіти з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу    та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу, в тому числі надавати спонсорську допомогу для розвитку статутної діяльності Закладу за власним бажанням;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- залишатися необхідний час з дитиною в Закладі в період адаптації.

                7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів            та здібностей;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі    у встановленому порядку;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення   до довкілля;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших    за віком, державної і рідної мови, до народних традицій та звичаїв.

                7.5.На посаду педагогічного працівника Закладу призначається особа,   яка має відповідну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

                7.7.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи  з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах;

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експеримен-тальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності.

Педагогічні працівники мають також інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору; посадову інструкцію та інструкції щодо охорони життя та здоров’я дитини, санітарні правила;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного  та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних  з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва Закладу, інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

                7.9.Педагогічні працівники приймаються на роботу до Закладу директором департаменту освіти міської ради за поданням завідувача Закладу.

                7.10.Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

                7.11.Працівники Закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 1 раз у півріччя.

                7.12.Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації   не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14.За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального    та морального заохочення: подяка, грамота, преміювання.

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

                8.1.Управління Закладом здійснюється його Власником в межах повноважень, передбачених діючим законодавством.

                8.2.Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду директором департаменту освіти міської ради, у тому числі на умовах трудового контракту.

8.3.Завідувач Закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

- діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, підприємствах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними   та фізичними особами;

- розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Закладу   і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу, крім педагогічних працівників;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює   їх виконання;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- подає на затвердження трудовим колективом правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  та правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей    та працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів та засобів розвитку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям та потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організує різні форми співпраці з батьками або особами,  які їх замінюють;

- відповідає за діяльність Закладу перед Власником та іншими керівними та контролюючими органами;

- сумлінно виконує власні посадові обовязки;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну   і фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

            

8.4.Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До її складу можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними із правом дорадчого голосу можуть    бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач Закладу.

Педагогічна рада Закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в Закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

                Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менш 4-х на рік.

                8.5.Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються         не рідше одного разу на рік.

Все материалы   Установчі та нормативно-правові документи
Разработка сайта: Little.com.ua