Правила внутрішнього розпорядку.

Установочные и нормативно-правовые документы

                                                                                   Ухвалено зборами трудового   колективу                                                                                                                                        Протокол № 3  від 22.08.2017


                                                    ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД.

     Комунальний  українській дошкільний заклад «Ясла-садок № 21 управління освіти міської ради», розташований за адресою; вулиця Гранітна 118-а, місто Маріуполь, 87514.

         В дошкільному закладі функціонує  13  груп:

         4 ясельних загального  типу

         9 садових,  в тому числі:   3 -  спеціальні  групи  для дітей з вадами зору,

         6- загального типу.

        Для дітей з порушеннями мовлення функціонує  2 логопедичних пункти.

          ДНЗ працює  з 7.00.- до 19.00,                                                                      

        Чергові групи:  група №   4, 6 ;

   Відповідальність    за   організацію    роботи    з    педперсоналом   несе  вихователь-методист, з техперсоналом – завгосп.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до по-кликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У дошкільному навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх поса­дових  обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечу­ється методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплі­нарного та громадського впливу.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті забезпечити зміцнення дисципліни праці, правильну організа­цію роботи і безпечні умови праці, повне і раціональне викори­стання робочого часу, підвищення продуктивності праці, якості виховання та навчання дітей у групах, берегти та зміцнювати матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу.

3. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує завідувач дошкільного навчаль­ного закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і Правилами внутріш­нього трудового розпорядку. - спільно або за погодженням із профспілковим комітетом.

4. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені  законодавством, а також професію, місце роботи відпо­відно до своїх здібностей.

                 II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.          

      5. Працівники дошкільного навчального закладу приймаються на роботу за трудовими

            договорами, контрактами або на конкурс­ній основі відповідно до чинного законодавства.

      6. При прийнятті  на  роботу  завідуючий вимагає  від особи  що працевлаштовується:

        - подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

        -  пред'явлення паспорта;

        -  диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

        -  військовозобов’язані пред'являють військовий квиток;

        -  педагоги   зобов'язані   подати   відповідні   документи   про   освіту   чи професійну   підготовку   (диплом,   атестат,   посвідчення),   копії   яких,завіряються керівником закладу освіти, залишаються в особистій справі  працівника;

        - особи, які приймаються на роботу в ДНЗ, зобов'язані подати медичний
             висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

     7. Прийом та звільнення педагогічних працівників оформлюється відповідними наказами через районний (міський) відділ освіти, який оголошується працівнику під розписку.

     8.  При укладенні трудової о договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження та документи, подан­ня яких не передбачено чинним законодавством.

     9. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України "Про освіту", Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності, затвердженого на­казом Міносвіти України від 05.08.1993 року № 293.

    10.Прийняття   на   роботу інших співробітників оформляється   наказом   (розпорядженням)  по   ДНЗ   № 21, який оголошується працівнику під розпис.

    11. Працівники дошкільного навчального закладу можуть працю­вати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

     12. На осіб, які працюють понад 5 днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року №58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітно­сті в дошкільному навчальному закладі. Відповідність за орга­нізацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника дошкільного навчального закладу

     13.    Приймаючи працівника або переводячи його в установленому  порядку на іншу роботу, завідувач зобов'язаний:

   а)роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде пра­цювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здо­ров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного  договору;

  б)ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудово­го розпорядку та Колективним договором;

  в)  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його не­обхідними для роботи засобами;

  г)проінструктувати працівника з ТБ, виробничої санітарії, гі­гієни праці та протипожежної охорони.

     14.    Трудовий договір може бути:

  а)безстроковим, що укладається на невизначений строк;

  б)на визначений строк, установлений за погодженням сторін;

  в)  таким, що укладається на час виконання певної роботи.

     15.  При укладанні трудового договору може бути обумовлено ви­пробування, що застерігається в наказі, строком 1-3 місяці, а в окремих випадках, за погодженням із профспілковим комітетом, - б місяців. Якщо протягом строку випробування вста­новлено невідповідність працівника займаній посаді, на яку  його прийнято, керівник має право розірвати трудовий договір.

16.   Переведення на іншу роботу дозволяється тільки за згодою  працівника. Не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовлене трудовим договоре

17.   Про зміну умов праці, розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, зміну найменувань посад працівник повідомляється за 2 місяці.

У разі виробничої необхідності завідувач має право перевести працівника на строк до 1 місяця на не обумовлену трудовим поговором роботу з оплатою праці не нижчою від середньомі­сячного заробітку за попередньою роботою (для заміни відсутнього працівника, для відвернення нещасних випадків, вироб­ничої аварії...).

18      Відмова працівника без поважних причин від тимчасового пе­реведення на іншу роботу в разі виробничої необхідності вва­жається порушенням трудової дисципліни.

19      Припинення трудового договору може мати місце лише на під­ставах, передбачених чинним законодавством, та за умов, пе­редбачених у контракті.

20.  Розірвання трудового договору допускається у випадках, пе­редбачених чинним законодавством та умовами контракту (працівник зобов'язаний попередити адміністрацію за 2 тижні  про розірвання трудового договору).

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку зі скоро­ченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчаль­ного року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атес­тації, а також у випадках ліквідації дошкільного навчального закладу, скорочення кількості або штату працівників здійсню­ється відповідно до чинного законодавства.

21. Припинення трудового договору оформлюється наказом заві­дувача дошкільного навчального закладу.

22. Завідувач зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розраху­нок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення в трудовій книжці мають проводитись відповідно до формування чинного законодавства з посиланням на відпо­відний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається  останній день роботи.

 

         III.  ОСНОВНІ  ПРАВИЛА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

23.  Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу ма­ють право на:

        -   захист професійної честі, гідності;

       -    вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявленняпедагогічної ініціативи;

       -    індивідуальну педагогічну діяльність;

       -   участь у громадському самоврядуванні;

       -   користування продовженою оплачуваною відпусткою;

       -   підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змі­сту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

            розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України;

-        на заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками;

-        на матеріальну допомогу;

-        на відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом "Про відпустки";

-        на заохочення за старанне і зразкове виконання своїх обов'язків;

-        на роботу за сумісництвом.

 Помічники вихователів (тех. персонал) дошкільного навчального закладу мають право на:

-        розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України

-        заробітну плату згідно з посадовими окладами і ставками;

-        матеріальну допомогу;

-        відпустку без збереження заробітної плати згідно із Законом "Про відпустки";

-        заохочення   за  старанне   і  зразкове  виконання   своїх обов'язків;

-        роботу за сумісництвом.

24. Працівники дошкільного навчального закладу (педагоги) зо­бов'язані:

-        працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту дошкільного навчального закладу, Правил внутріш­нього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці:

-        виконувати  вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарїї, пожежної безпеки, передбаченні   відповідними правилами та інструкціями;проходити навчання, інструктаж і перевірку знань по охороні праці й пожежної безпеки відповідно до нормативних документів.

-        нести повну відповідальність за охорону життя і здоров'я, за  виховання і навчання дітей своєї вікової групи відповідно  до Статуту;

-        стежити за відвідуванням дітей своєї групи, своєчасно по­відомляти керівника та медсестру про відсутніх дітей;

-        організовано передавати дітей по зміні з відповідними  за­уваженнями і пропозиціями:

-        виконувати вимоги з ОП, ТБ, виробничої санітарії, проти­пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-        берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посіб­ники тощо, виховувати в дітей дошкільного віку бережне  ставлення до майна навчально-виховного закладу;

-        повідомляти про хворобу або іншу причину невиходу  на роботу телефоном завідувача в день неявки.

-        працівникам закладів освіти забороняється приходити на роботу й у неробочий час в

           алкогольному, наркотичному й токсичному стані, а також уживати їх на робочому

           місці.

-       паління на робочих місцях недопустимо, працівників порушуючих це правило  буде   

    усунуто від роботи.

Працівники дошкільного навчального закладу (помічники вихователів) зобов'язані:

-        нести повну відповідальність за довірене їм майно; виконувати вимоги і настанови лікаря     

  (медсестри), пов'я­зані з охороною і зміцненням здоров'я дітей;

-       прибирати приміщення групи, туалетної, коридору, спальні (змінюють білизну, одяг, миє та прибирають посуд);
допомагає вихователю при одяганні, роздяганні, умиванні, годуванні, вкладанні спати дітей;

-       у літній період миють і прибирають павільйон групи, зво­ложують пісок;

-       беруть участь в організованих заходах для прибирання те­риторії дошкільного навчального закладу, квітника, городу, спортивного майданчика;

-       дотримуватися правил охорони праці, санітарії і гігієни,протипожежної безпеки, ОП, ТБ на робочому місці;

-       повідомляти про хворобу або іншу причину невиходу на роботу телефоном керівника в день неявки.

Помічнику вихователя забороняється:

-       приносити в групу окріп;

-       без дозволу залишати робоче місце;

-       користуватися дитячим туалетом;

-       працювати без спецодягу;

-       користуватися пошкодженим посудом;

-       залишати підлогу дуже вологою.

Працівники дошкільного навчального закладу у відповідні строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чин­ного законодавства.

25. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу по­винні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчаль­них програм на рівні

   обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати по­вагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, спра­ведливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей; виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-націо­нальних, духовних, історичних цінностей- України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації,  відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколиш­нього середовища;

в) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, ре­лігійними групами;

г)    дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гід­ність дитини;

д)   захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічно­го насильства;

є) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

26.   Коло обов'язків (робіт), що виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими  інструкціями  і положеннями,  затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад  службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт  і професій працівників, положеннями і Правилами внутрішньо­го трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

 

          ІV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНЗ.

27.   Завідувач зобов'язаний:

а)   забезпечити необхідні організаційні та економічні  умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників дошкільного навчаль­ного закладу відповідно до їхньої спеціальності чи квалі­фікації;

б)   визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчас­но доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх не­ обхідними засобами роботи;

в)   удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджува­ти в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогіч­них та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;

г)    організовувати перепідготовку необхідної кількості педаго­гічних кадрів, їхню атестацію, правове і професійне навчан­ня як у дошкільному навчальному закладі, так і при ОІППО;

ґ) укладати і розривати угоди з працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України "Про освіту" та Положення про порядок наймання і звільнення педагогіч­них працівників закладу освіти, що є в загальнодержавній власності, затвердженого наказом МО України від 05 08.1993 року №293;

д) доводити до відома педагогічних працівників у кінці на­вчального року інформацію про педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) надавати відпустки всім працівникам дошкільного навчаль­ного закладу відповідно до графіка відпусток;

є) забезпечити умови ТБ, виробничої санітарії, належне тех­нічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівника­ми посадових обов'язків;

ж)  дотримуватись чинного законодавства, активно використо­вувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення  договірної та трудової дисципліни;

з)    дотримуватись умов Колективного договору, чуйно стави­тись до повсякденних потреб працівників дошкільного на­вчального закладу, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

и) організовувати харчування дітей згідно з вимогами Інструк­ції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006р. № 298/227; працівників (І, НІ блю­до, хліб) у дошкільному навчальному закладі;

і) своєчасно подавати центральним органам державної вико­навчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звіт­ність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі;

ї)  забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, обладнання.

к)  проводити по встановлених графіках навчання, інструктаж і перевірку один раз в рік знань по охороні праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному підборі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці.  ЗпОП  ст. 18

 л) проводити разом із профспілковою стороною своєчасне, розслідування   й   вести   облік   нещасних   випадків,   професійних  захворювань й аварій на виробництві. Забезпечити  виконання запропонованих комісією  з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів щодо кожного нещасного випадку. Порядок розслідування  (постанова КМУ від 25 серпня 2004 м № 1112), ЗпОП ст. 13, 22

 

             V.  РОБОЧИЙ   ЧАС   І  ЙОГО   ВИКОРИСТАННЯ.    

28. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиж­день із двома вихідними днями.

      Згідно зі Статутом дошкільно­го навчального закладу, 4, 6   групи працюють у 12- годинному

     режимі, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12  групи у 10,5 -годинному режимі,  1, 11,  13   групи працюють у  9- годинному  режимі.

Режим роботи дошкільного навчального закладу.з 7.00 до 19.00.

Тривалість чергової відпустки: - 42-56 к.д. у педагогів;

         -   28   к.д. у пом. вихователів;

         -   24   к.д. у тех. персоналу;

         -   24   к д. у мед. працівників.

Графік надання щорічних відпусток погоджується з проф­спілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Графік роботи працівників дошкільного навчального за­кладу складається згідно зі штатним розписом відповідно до тішу дошкільного навчального закладу, Колективним догово­ром, власним Статутом.

У межах робочого дня працівники дошкільного навчаль­ного закладу повинні виконувати свої обов'язки відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов'язків, відповідних інструкцій, норм та правил, які регла­ментує чинне законодавство. В межах робочого дня педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні викону­вати всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану, нести особи­сту відповідальність за життя та здоров'я дітей.

Для працівників ДНЗ встановлено режим роботи: Додаток №1

          - Згідно з вимогами до робочого розпорядку установлюється термін п`ять хвилин     для підготовки робочого місця до початку праці,  а також п`ять хвилин після робочого дня, які враховуються  при травматизмі,  як робочі. («Працівник має право перебувати з урахуванням  своїх обов'язків  за 15 хвилин  до початку праці,  а також 15 хвилин після основного графіка роботи»).

 29. Облік робочого часу педперсоналу здійснює вихователь-методист, техперсоналу - завгосп, та старша медична сестра.

30.   Наднормова робота та робота у вихідні та святкові дні не допу­скається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, пе­редбачених законодавством, за письмовим наказом керівника дошкільного навчального закладу та з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за по­годженням сторін наданням іншого дня відпочинку або в гро­шовій формі.

  31. Завідувач дошкільного навчального закладу залучає педагогіч­них працівників до чергування в закладі. Графік чергування  і його тривалість затверджує завідувач дошкільного навчально­го закладу за погодженням із педагогічним колективом і проф­спілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають ді­тей віком до 3 років, без їхньої згоди.

32. Графік надання   щорічних відпусток   погоджується з профспілковим  комітетом  і складається на кожний календарний рік, до 5.01 поточного   року.

           Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом правління освіти, а іншим працівникам наказом по ДНЗ. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку встановленого чинним законодавством.   Забороняється надання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

 33. Працівникамдошкільного навчального закладу забороня­ється:

а)   замінювати на свій розсуд розклад занять, графік роботи,  режим дня дошкільного навчального закладу;

б)   передоручати виконання трудових обов'язків;

в)   змінювати затверджений графік прибирання приміщень до­шкільного навчального закладу;

г)   без поважних причин не виходити на роботу;

г)   у  робочий час виконувати інші види діяльності, не пов'язані з професією, посадовими обов'язками;

 д) залишати дошкільний навчальний заклад у робочий час без поважних причин;

е) ) заміна графіка роботи і тимчасова заміна одного співробіт­ника іншим без дозволу завідувача.

34. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

в)відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних
обов'язків.

35. Обідня перерва для обслуговуючого персоналу встановлюється тривалістю 30 хвилин додатково до норми робочого часу і ви­діляється місце для прийняття їжі

36. Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується  Положенням про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом.

 37. В разі відсутності в групі належної кількості дітей адміністрація має  повноваження надавати відпустку без збереження зарплати за виробничою необхідністю. Здійснювати  оплату праці,  коли заняття не проводилися по незалежним від працівника причинам  (несприятливі  метеорологічні умови, епідемії й т.д.) з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, за умови виконання працівником іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до функціональних обов'язків. п. 77  Інструкції  № 102   «Про виплату заробітної плати»     -  при   відсутності   таких  робіт  оплату  робити  з розрахунку не менш чим  2/3  заробітної   плати  ст. 113 КзпП.

 

                        VІ. ЗАОХОЧЕННЯ   ЗА УСПІХИ В  РОБОТІ.

За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну  роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі, можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним догово­ром між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкіль­ного навчального закладу

    38.   За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні пе­дагогічні працівники представляються до нагородження дер­жавними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

    39.  Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу перевага і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів (фонду економії заробітної плати) дошкільного навчального закладу.
Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу дошкільного навчального закладу і заносить­ся до трудової книжки працівника.

 

                        VІІ.СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

     За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а)   догана;

б)  переведення на нижче оплачувану роботу на строк до 3 місяців;

в) звільнення.

       Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути засто­соване відповідно до п.п. З, 4, 7, 8 ст. 41 Кодексу законів про працю України.  Працівники, обрані до складу ПК ДНЗ, не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профспілкового органу ДНЗ, голови ПК, РОП працівників освіти.

40.   Дисциплінарні стягнення застосовуються завідувачем дошкіль­ного навчального закладу, якому надано право прийняття на роботу певного працівника.

До застосування дисциплінарного стягнення завідувач дошкільного навчального закладу повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відпо­відний акт (у присутності голови або членів ПК).

      Дисциплінарні стягнення застосовуються завідувачем до­шкільного навчального закладу безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

       Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців із дня вчинення провини.

41 За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

42. Дисциплінарне стягнення зазначається в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

43.    Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стяг­нення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарно­го стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисциплі­ни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стяг­нення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Завідувач дошкільного навчального закладу має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового ко­лективу.

Відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України одним із видів дисциплінарних стягнень є звільнення.

                                                 VIII. ПРО СКОРОЧЕННЯ.

44 Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України, ст. 40.

45 Переважне право на залишення на роботі у зв'язку зі  змінами в організації дошкільного закладу мають праців­ники:

а) з більш високою кваліфікацією та якістю роботи,

б) сімейні — при наявності двох і більше утриманців,

в) в сім'ях, в яких немає інших членів з самостійним заробітком,

г) які мають більший стаж роботи в ДНЗ.

 

Завідувач  ДНЗ  №21                                                                                         Присяжна В.П.

.

Все материалы   Установчі та нормативно-правові документи
Разработка сайта: Little.com.ua