Положення про дошкільний навчальний заклад

Установочные и нормативно-правовые документы

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. N 305

 

ПОЛОЖЕННЯ

про дошкільний навчальний заклад

 

{У тексті Положення слово "МОН" замінено словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1204 (1204-2011-п) від 16.11.2011 }

 

{У тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" у всіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 28 (28-2014-п) від 22.01.2014 }
 

Загальні питання 

1. Це Положення поширюється на всі дошкільні навчальні заклади, крім будинків дитини, дитячих будинків сімейного типу, дитячих будинків інтернатного типу, центрів розвитку дитини, діяльність яких регулюється відповідними положеннями про ці заклади.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1124 (1124-2009-п) від 05.10.2009 }

2. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" (2628-14), іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.

 

Типи дошкільних навчальних закладів 

3. Відповідно до потреб громадян створюються такі дошкільні навчальні заклади:

-         ясла - для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання;

-         дитячий садок - для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання;

-         ясла-садок - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання

-         ясла-садок компенсуючого типу (спеціальні і санаторні) - для дітей віком від двох до шести (семи) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; тривалого лікування та реабілітації відповідно до їх особистісних можливостей. Спеціальні дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку. Санаторні дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу, хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної, ендокринної систем, хворобами органів травлення, психоневрологічними захворюваннями;

-         ясла-садок комбінованого типу - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, до складу якого можуть входити групи загального розвитку, спеціальні, інклюзивні, санаторні, сімейні, прогулянкові, короткотривалого перебування у різних поєднаннях; {Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N530 (530-2015-п) від 29.07.2015 }{Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1124 ( 1124-2009-п ) від 05.10.2009 }

-         центр розвитку дитини - для дітей віком від двох до шести (семи) років, які виховуються вдома чи відвідують інші заклади, і де забезпечується їх фізичний, розумовий і психологічний розвиток та оздоровлення, а в разі потреби - корекція фізичного (або) розумового розвитку;

-         ясла-садок сімейного типу - для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках, і де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання і навчання в умовах сім'ї.

-         Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 530 (530-2015-п) від 29.07.2015 }

-         Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності приймається органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад, державної форми власності - засновником (засновниками), приватної форми власності - власником (власниками). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

 

Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу.

 

4. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).

5. Створення, ліквідація, реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N1204 ( 1204-2011-п ) від 16.11.2011 }

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю. { Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

8. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

9. До груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років.

До груп з короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців до 6 (7) років.

10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1204 (1204-2011-п) від 16.11.2011 }

11. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

-       за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють

-       на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини; {Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 530 (530-2015-п) від 29.07.2015 }

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. { Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

13. Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).

14. Для задоволення потреб населення дошкільний навчальний заклад може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).

Режим роботи дошкільного навчального закладу встановлюється його засновником (власником) за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.

У зоні екологічного лиха за рішенням місцевого органу виконавчої влади може встановлюватися особливий режим роботи дошкільного навчального закладу.

15. Режим роботи дошкільного навчального закладу компенсуючого типу та інклюзивних груп встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

{ Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

16. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало можуть створюватися окремі групи. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.

Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.

17. Якщо для створення дошкільного навчального закладу компенсуючого типу немає достатньої кількості дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відкриваються спеціальні та (або) інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах інших типів. { Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу та інклюзивних груп, організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності визначається МОН за погодженням з МОЗ. { Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 530 ( 530-2015-п ) від 29.07.2015 }

Все материалы  

Разработка сайта: Little.com.ua