Концепція розвитку закладу

Стратегия развития и управление

Концепція розвитку

Комунального дошкільного навчального закладу

                                     комбінованого типу «Ясла-садок № 21 «Веселка»

Департаменту освіти

Маріупольської міської ради Донецької області

на 2017-2021 роки

           Вступ.

       Концепція враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення.

      Концепція розвитку спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття” і розроблена на основі Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад.

У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої особистості, виховання життєтворчості.

В умовах глобалізацій них змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальних рух суспільства.

     Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку такої особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

    Сучасний стан системи дошкільної освіти характеризують значні зміни у перетворені  предметно-розвивального   середовища  дошкільного   закладу, створення нових  науково  обгрунтованих засобів  для  повноцінного розвитку дошкільників,  оновлення  форм  і  методів   роботи  з  ними  і  насамперед  в управлінні освітнім  процесом  ДНЗ. Успіх цих змін пов’язаний з  оновленням наукової,  методичної  і  матеріальної  бази  навчання, виховання і  розвитку дошкільників. Однією з  важливих  умов  оновлення  є  використання  в дошкільній  ланці системи освіти інформаційно-комунікаційних технологій.

    Розв’язання зазначених проблем за умови об’єднання зусиль  колектива педагогів та батьків шляхом розроблення і виконання програми розвитку дошкільного навчального закладу на період 2017-2021 р..

      Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоровя, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих.

Засадами концепції розвитку дошкільного навчального закладу виступили:

·       визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

·       створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

·       пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

·       повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

·  компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини

·       оновлення і  використання в  дошкільній  системи освіти мультимедійних технологій.

І. Мета.

 Головна мета концепції – визначення стратегії розвитку дошкільного навчального закладу на найближчі роки,  використання в  дошкільній  системи освіти мультимедійних технологій  та удосконалення освітніх, корекційно-розвивальних і здоров’язбережувальних та енергозбере-жувальних умов у ДНЗ. Збалансованість співвідношення між фізичним, психічним, моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини.      

Зміст завдань реалізації стратегії розвитку дошкільного навчального закладу відповідно до пріоритетних напрямків розвитку дошкільного навчального закладу:

    ·  упровадження в освітній процес новацій,  інноваційних форм роботи та інформаційно-комунікаційних технологій.

      ·     оновлення предметно-розвивального середовища та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

   ·  створення комфортного психологічного середовища для дітей та педагогів, забезпечення умов для самовираження, самоствердження, самореалізації і вільного розвитку кожного;

     ·      організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей дітей;

     ·      надання додаткових освітніх послуг;

     ·      забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти;

    ·       контроль дотримання гігієнічних вимог облаштування території, будівлі, приміщень і комунікаційних систем дошкільного навчального закладу;

    ·      забезпечення тісної співпраці сім’ї та дошкільного начального закладу у розвитку , вихованні та навчанні дітей;

   ·       ​оптимізація освітнього процесу на основі підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків вихованців.

2.    Шляхи реалізації:

·       створення належних умов для гармонійного розвитку, виховання і навчання дітей;

·       створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі;

·       оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

·       підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

         Дошкільна освіта як перша самостійна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності,  що, у свою чергу, свідчить про необхідність вироблення нових вимог до системи освіти дитячого садка.

Основні завдання:

·       використання сучасних освітніх технологій навчання та виховання;

·       створення сприятливих умов для особистісного становлення і самореалізації кожної дитини, формування її життєвої                 компетентності;

·       формування уміння ефективно вирішувати різноманітні проблеми на основі існуючих знань;

·       підвищення рівня фізичного, психічного,  духовного здоровя дошкільників

Шляхи реалізації

Пізнавальний розвиток:

·     формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду;

·   сприяння розвитку та вдосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів         

    розвитку дитини;

·    розвиток пізнавальних процесів за допомогою спеціальних процесів, за допомогою дидактичних ігор та вправ;

·    ознайомлення з різними джерелами інформації (книжки, журнали, телебачення, радіо, комп’ютер).

Мовленнєвий розвиток:

·    уточнення і поповнення словникового запасу дітей на основі формування уявлень про світ у сферах дитячої        

     життєдіяльності;

·   збагачення активного мовлення дитини прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, 

      числівниками, займенниками;

·    продовження роботи над лексичним значенням слів;

·    оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування.

Художньо-естетичний розвиток:

·  розвиток у дітей естетичного сприйняття, вміння помічати красиве в навколишньому середовищі, закладення основ     

    художнього смаку, виховання звички вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими;

·   спонукання дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами, створення розвивального середовища 

    для самостійної художньої діяльності, що забезпечує самовираження дитини у мистецтві;

·   формування художньо-мовленнєвих виконавчих вмінь, розвиток здібності до творчого перевтілення у сценічний образ;

·    збагачення музичного досвіду дітей, зацікавлення новими вокальними та інструментальними творами;

·   розвиток основ музичної культури.

Фізкультурно-оздоровча робота:

·       охорона життя та зміцнення здоров’я дітей;

·       формування правильної постави, розвиток всіх груп м’язів;

·       підвищення рівня стійкості організму проти впливу несприятливих факторів навколишнього середовища;

·       формування уявлень про своє тіло, необхідність збереження свого здоров’я;

·       формування культурно-гігієнічних навичок;

·       розвиток у дошкільнят інтересу до різних видів рухової діяльності;

·       виховання любові до спорту;

·       формування позитивних та вольових рис характеру.

Ігрова діяльність:

·       створення умов для вільної самостійної ігрової діяльності дітей;

·       використовувати різні види ігор, навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями;

·       створювати передумови розвитку сюжетно-рольової гри;

·       сприяти виникненню у грі дружніх партнерських відносин та ігрових об’єднань за інтересом.

 

 Корекційно-розвивальна  робота з дітьми з вадами зору, мови та психологічного розвитку:

·    підпорядкованість  системи корекційно-розвивальной роботи виправленню  проблем розвитку дитини;

·   поглиблений індивідуальний підхід до дитини,  уповільненість процесу навчання; багаторазовість повторення;      

     стимулювання до пошукової діяльності;

·    задіяння більш розвинених здібностей дитини і подолання загальної недосконалості сенсорної  або іншої  сфери.

·   адаптування  дитини до соціального оточення, створення  оптимального режиму інтелектуальних, емоційних, фізичних  

     навантажень.

·    введення інтегрованих елементів та емоційне насичення занять

·   взаємодія всіх педагогів, які працюють з дитиною, своєчасне надання логопедичної, медико-психологічної допомоги, 

    спрямованої на виправлення порушень розвитку.

·  психолого-просвітницька та консультативно-методична робота з сім'єю, правильне, педагогічно виважене ставлення до 

    дитини, усунення шкідливих для дитини впливів.

ІІІ. Організація науково-методичної роботи

Мета

Підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівня педагогічних працівників, активізація педагогічних досліджень, покращення якості методичних розробок.

Завдання

·     вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій,використання мультимедіа технологій в  освітній    

    діяльності ДНЗ;

·   удосконалення форм роботи щодо запровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних 

    технологій та передового педагогічного досвіду;

·   створення організаційних умов для безперервного удосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

·   проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення 

     перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальнення та впровадженні;

Шляхи реалізації

·       розробка авторських програм, робота над єдиною методичною проблемою,  організація наставництва;

·       орієнтування педагогічних працівників на оволодіння та застосування нових інформаційних технологій.

·       інноваційний підхід до практичної колективної діяльності

·       реалізація принципу безперервної освіти: організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

·       проходження педагогами атестації для виявлення рівня їх кваліфікації;


ІV. Управлінська діяльність

Мета

Удосконалення системи моніторингу щодо ефективності діяльності дошкільного навчального закладу.

Завдання:

·       відстеження освітньо-виховного процесу,  з метою оцінювання його результатів, виявлення факторів, що впливають на            ці результати;

·       прийняття й реалізація регулятивних та корекційних управлінських рішень;

·       створення умов для реалізації творчого потенціалу кожного педагога;

Шляхи реалізації:

·       створення умов для застосування у дошкільному навчальному закладі нових форм здобуття дошкільної освіти;

·       удосконалення системи моніторингу забезпечення умов у дошкільному навчальному заклад для розвитку дітей та        

         педагогів;     

·       розширення участі громадськості в управлінні дошкільним навчальним закладом;

·       упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес управління дошкільним навчальним закладом;

·       розширення джерел фінансування закладу (благодійна та спонсорська допомога, доходи від надання додаткових                      освітніх послуг, участь в проектах і програмах галузі освіти);

·       забезпечення реалізації довгострокової програми підвищення кваліфікації педагогів закладу;

·       здійснення комплексу соціально спрямованих заходів з метою створення позитивної мотивації працівників.

V.Шляхи реалізації програми розвитку дошкільного навчального закладу

 Реалізацію концептуальних завдань планується провести шляхом динамічного, поетапного розвитку й удосконалення матеріальної бази, форм і методів навчально-виховного процесу, докорінного поліпшення умов для розвитку здібностей і обдарувань, самореалізації дітей завдяки спільним цілеспрямованим діям всіх учасників освітнього процесу.

VІ. Очікувані результати реалізації концепції

В результаті  реалізації концепції очікується, що:

1.     Будуть максимально створені умови для оновлення змісту дошкільної освіти;якість та доступність дошкільної освіти для 

        кожної дитини відповідного віку;

2.     Будуть створені умови для самовираження, самоствердження, творчій самореалізації і вільного розвитку кожної дитини.

3.     Будуть створено позитивний імідж дошкільного закладу, умови для подальшого розвитку дошкільного навчального 

        закладу;

4.     Кожен член педагогічного колективу матиме можливість для максимального самовираження, самореалізації.

5.     Батьки дійсно стануть рівноправними учасниками виховного процесу.

 .

 

 
Все материалы  
Разработка сайта: Little.com.ua